Mormor Lisa Erika Olofsson, född Lindberg

Mormor Lisa föds den 23 juni 1883 i Gultjäl som äldsta barnet i en syskonskara på 6 barn, men den yngsta sonen blev endast 12 dagar gammal. Familjen bestod av följande personer:

Person:
Far ENOK Anton Lindberg
Mor Katarina (KAJSA) Johanna
LISA Erika
Nils LEVI 
Olof ALBERT
ERIK Oskar
HULDA Kristina 
Jonas Anton
Född:
16 juni 1856
6 juli 1855
23 juni 1883
15 april 1885 
12 juni 1890
4 mars 1893
9 juli 1895
9 jan 1898
Död:
2 september 1939 (83 år)
8 april 1907 (51 år)
23 dec 1973 (90 år)
14 okt 1940
8 aug 1926
28 mars 1910
3 jan 1967
21 jan 1898

 


Tryck på bilden för en förstoring

 

Mormor Lisas farfar Nils Erik Jakobsson Lindberg var född 1815 i Västra Ormsjö i Dorotea. Hans pappa hette Jacob Karlsson och hans mamma Katarina Johansdotter. Hon var 48 år när Nils Erik föddes. Nils Erik gifte sig den 20 februari 1842 i Dorotea med Lisa Katarina (Kajsa) Olofsdotter, född 1815. De bodde och arbetade på flera gårdar i Dorotea och annorstädes (bl. a. i Tåsjö) men fick ingen egen gård. Så småningom i början av 1850-talet kom de till Junsele och Bölen. De fick 10 barn, och 5 av barnen födda efter 1854 är födda i Junsele. I kyrkobokföringen anges att han är guldsmed, och han omtalas allmänt som ”gullsme´n”. Men planerna på något eget hade börjat ta form, och han tog upp ett nybygge på Gultjäl. Han blev den förste nybyggaren där. Hans första viste var en riskoja vid storstenen bakom ”Konrads” enligt vad sonen Enok berättat för barnbarnet Axel Lindberg. Så småningom hade han byggt en rejäl s.k. ”12-knutbyggning” med kök mot söder, farstu och farstukammare i mitten och ”salen” i norrändan på den södra delen av hemmanet. (Tyvärr brann hela byggnaden ner en kall vinterdag på 1930-talet.) Hela Gultjäl bestod då av ca 2500 tunnland, delvis mycket värdefull skogsmark, välbelägen längs Ångermanälven. Nils Erik anges (i husförhörslängderna) vara bonde år 1867 tills han dör den 26 augusti 1880. Mormors farmor Lisa Katarina hade dött den 6 september 1877. Det blev sönerna Carl Johan och Enok Anton som övertog var sin halva av hemmanet. Carl Johan fick den södra delen (som sonen Konrad sedan övertog) och Enok fick den norra delen av Gultjäl.

Enok Anton, född 16 juni 1856, var barn nummer sex i syskonskaran, och det var han som blev pappa till mormor Lisa. Enok hade 1882 gift sig med Katarina (Kajsa) Johanna Olofsdotter från Holmträsk. Lisa föds som första barnet den 23 juni 1883.

Enok var redan innan giftermålet ägare till lägenheten (hemmanet) Norra Gultjäl. Den 16 mars 1880 upprättades ett köpekontrakt och bevis tecknades på detta av Nätra tingslags häradsrätt den 16 oktober 1880, att Enok Anton Lindberg fått lagfart på 3 ½ seland No 1 Norra Gultjäl.

Den 19 februari 1897 upprättades ett köpekontrakt varigenom Enok Anton Lindberg sålde till Sandö sågverksaktiebolag sitt hemman med undantag av en ”aftagen lägenhet”. Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 23 oktober 1898 fastställde jordafsöndringen och förordnade att den avsöndrade lägenheten som hade en areal av 48,02 hektar skulle få benämningen Myrtorpet No 1.

Skogsbolagen hade tidigt förstått skogens stora värde och var ute efter värdefull skogsmark. Ofta var det med tvivelaktiga metoder som bönderna lurades att sälja sin skog. När Enok och Cajsa stod inför byggnationer på sitt ställe byttes således en stor del av de vackra tallmoarna mot reda pengar. Enligt uppgift av Axel Lindberg fick de 6.000 riksdaler i reda pengar att ordna hus och bohag för uppe på kullen på Gultjäl.

Den 9 januari 1898 får Enok och Kajsa sitt sista barn, Jonas Anton. Kajsa är då 43 år och Enok 42 år. Emellertid dör den lille den 21 januari, endast 12 dagar gammal. Mormor Lisa har då ännu inte hunnit fylla 15 år.

Den 8 april 1907 dör mamma Kajsa i en ålder av 52 år, när mormor Lisa är 24 år.

Den 28 mars 1910 dör ytterligare en av mormors bröder, Erik Oscar, endast 17 år gammal, i ”benröta”.

Även en tredje bror, Olof ALBERT, född 12 juni 1890, dör ung. Han är då 36 år gammal, gift och med 4 små barn. Albert hade gift sig år 1913 med Ada Björn, född 1891. Albert hade affär, bageri mm i Gulsele. Huset finns fortfarande kvar med en stor glasveranda, alldeles nära vägen.

Mycket snart efter det att Enok blivit änkling gifter han om sej den15 maj 1908 med Sara Kajsa Olofsdotter, en syster till vår morfar Olof August Olofsson. Sara Kajsa hade varit gift med Per Svensson, som var landbonde och gästgivare i Gulsele. Sara Kajsa var född 1862 och alltså 46 år. De får inga barn.


Olof August Olofsson                              Lisa Erika Olofsson

 

År 1907-11-23 ingår Olof AUGUST Olofsson, bördig från Åkerbränna, äktenskap med LISA Erika Lindberg från Gultjäl. Morfar August hade tidigare kommit till Gulsele och gift sig med Eva Jonsdotter den 14 mars 1901. Den 8 augusti 1901 föddes deras son Jonas. Eva dör emellertid den 9 maj 1902, då Jonas endast är 9 månader och August blir änkling. Han kan inte själv ta hand om Jonas, utan han tas om hand av sin mormor och växer upp hos henne.

De första åren efter giftermålet har Lisa och August inget eget hemman, men den 13 januari 1911 upprättas ett köpekontrakt mellan Enok Lindberg på ena sidan och sonen Nils Levi Lindberg och mågen Olof August Olsson och hans hustru Lisa Erika Lindberg å andra sidan, varigenom Enok säljer sin ”egande torplägenhet Myrtorpet No 1 afsöndrad från 3 ½ seland No 1 Norra Gultjäl i Junsele socken emot en köpesumma af Ettusenfemhundra (1 500) kronor, som är gulden och härjämte kvitteras, att omedelbart tillträdas”, som det står i köpeavtalet. Köparen Nils Levi Lindberg förvärvar hälften av lägenheten och makarna Olofsson återstående hälften. Härigenom får August och Lisa ett eget boende på den norra delen av ”åsen” längs Åseleälven (Ångermanälven) i Gultjäl.  /Här bygger morfar August en riktig timrad stuga med ett rum och kök på nedre botten, och ett rum med en skrubb på övre botten. Ihop med huset byggs även en icke varmbonad del som innehåller bagarstuga. Huset står klart hösten 1921 och moster Signe har berättat att storasystrarna kivades om vem som skulle få bära in henne i huset för första gången.

Utöver köpeskillingen till Enok skulle också födoråd (årliga lifstidsförmåner) utgå, bl.a. husrum och utrymme i bryggstuga, källare, matbod mm samt plats i ladugården för 2 kor. Dessutom ingick mjöl, korn, potatis, kaffe, socker och salt och mycket annat samt till Enok 5 kg snus.(!) Dessutom hörde till födorådet nödig hästbetjäning och körkarl samt åkdon, hemförd och torr ved samt på ålderdomen och vid sjukdom skötsel och vård.

Redan innan Lisa och August har något eget föds deras första två barn;

Lisa Johanna Maria född den 11 maj 1908.

Anna Kristina född den 28 december 1909

Det dröjer så 2 ½ år cirka innan de nästa flickorna föds, tvillingarna. Lisa och August har då fått köpa sin halva av pappa Enoks hemman.

Katarina och Eva, tvillingsystrarna föds den 21 juni 1912.

Katarina föds först men förlossningen är besvärlig och Eva föds en god stund senare (flera timmar?). Eva är mycket sjuklig och gråter ofta och slår ofta med sina små händer mot huvudet. Läkare eller sjukhus finns inte att tillgå, och till slut ser sig mormor ingen annan råd än att ta den lilla och gå till Lillsele. Där finns ”Nicke-Märta”, jordemoder och klok gumma som kunde bota sjukdomar med örter. Hon tar Eva med sig ut till en särskild plats i skogen där Eva blir ”jorddragen”. Förutom Eva var det en liten gosse, Sixten Vallin från Gulsele, som också blev jorddragen. Det var en ”medicinsk behandlingsmetod” där den lilla blev dragen genom ett utrymme mellan en trädrot och jorden. Det skulle ske vid en viss tidpunkt och även vissa besvärjelser förekom. Men lilla Eva blir frisk och den förtvivlade gråten upphör.

I början av augusti 1914 bryter det första världskriget ut med stora konsekvenser för försörjningsläget i Sverige. Tack vare att familjen har jordbruk med egna djur behöver inte familjen sakna mat på bordet, som många andra får göra. Agnes Alice föds den 4 oktober 1914.

Sedan dröjer det nästan sju år innan det sista flickebarnet kommer. Signe Victoria föds den 18 juni 1921.

Som vanligt var på den tiden så skötte morfar August jordbruket och de utesysslor som var förknippade med det. Åkrarna var inte stora och man fick skaffa hö till vintern genom att ta reda på det gräs som växte på myrarna. Vi har hört berättas av våra mödrar att de redan vid mycket tidig ålder fick gå med för att räfsa ihop starrhöet. Det var tidiga morgnar då solen gått upp som de fick ge sig iväg bort till Gulmyran, och det var blött och även kyligt att gå omkring utan skor. Även från tidig ålder fick de vara ute i skogen och ”geta”, dvs. följa med korna och se till dem och till kvällen se till att de kom hem. Ibland när åskan gick, var det inte lätt att hålla gråten borta när det blixtrade och knallade. Förutom jordbruket hade morfar August ett tungt arbete i skogen, dels med att skaffa ved och hugga timmer, så att han kunde få in lite pengar. Han hjälpte även till på andra gårdar, bl.a. när det skulle tröskas, och när julgrisen skulle slaktas var det morfar August som kom med sin Remington.

Men mormor Lisa hade det också mycket arbetsamt. Dels skulle hon ta hand om den stora familjen och även sysslorna i ladugår´n var hennes uppgift. Från fåren de hade fick hon ull som hon kardade och spann och sedan vävde ylletyg av. Hon skaffade även en stickmaskin, som hon stickade tröjor och annat på. Genom att sälja en del av det hon stickade fick hon även in lite pengar. Hon var även duktig på att baka tunnbröd. Mjölk fick hon från ladugår´n och handlaren i Gulsele, Torsten Jansson, kom med mjölsäckar. Det hon bakade sålde han sedan i affär´n. Söderdahls i Krånge hade övertagit affären som mommas bror Albert hade haft innan han dog, och Torsten Jansson var föreståndare för affären. Mormor var även mycket klipsk å huvudet vägnar och duktig på att både räkna och läsa, trots att hon bara fått gå i skolan i sammanlagt sex veckor. Sin bibliska historia kunde hon även, när prästen kom och höll husförhör.

Men livet bestod inte bara av hårt arbete. Under 1920-talet var det flera evangelister som kom till Junsele och predikade den ”nya läran” om omvändelse, troendedop och dop i helig ande, ofta under motstånd från delar av prästerskapet och skandalskriverier i tidningarna. Men många anslöt sig till den nya rörelsen, pingstväckelsen, och en församling (Salemförsamlingen) grundades i Junsele. 1921 var man 38 medlemmar och vid slutet av 1930 var man 186 stycken. På utposten i Gulsele drevs regelbunden verksamhet och 1931 invigdes det nybyggda kapellet. Morfar August med sin familj blev alla medlemmar och engagerade i den nya verksamheten. Den kom att spela en stor och viktig roll i deras liv och det inflytandet har sträckt sig nedåt i generationerna. Mormor Lisa var den första i familjen som gick med och hon döpte sig den 9 augusti 1925 och fick medlemsnummer 127 och morfar August kom sedan efter med medlemsnummer 162.

Så går åren och flickorna Olofsson får tidigt börja försörja sig själva. Eva är t.ex. bara 16 år när hon kommer till Kvarnå som piga hos Dea och Johan Petter Moström. Flera av flickorna hamnar i Ö-vik hos olika familjer, bl.a. hos Johan Åströms och Martin Åströms. Agnes tjänstgjorde också en tid hos kyrkoherde Järnefors i Ullånger. De var mycket eftersökta då de var flitiga och arbetsamma. Av flickorna var det moster Halla som fick möjlighet att utbilda sig till sjuksköterska. ”Jonas bror” hjälpte till med lite pengar till studierna. Även Signe Victoria fick studera vid Hampnäs Folkhögskola.

År 1939 blir ett tungt år för mormor Lisa. Onsdagen den 3 maj dör hennes make August på Backe lasarett ”lugnt och stilla i tron på sin Frälsare” som det står i dödsannonsen. De hade varit gifta i 32 år. Morfar August blev 66 år och 5 månader. Begravningen äger rum på Junsele kyrkogård på Kristi Himmelsfärdsdag den 19 maj. Fastigheten i Gultjäl säljs till Emmy Danielsson och hennes man för 8.000 kronor. (Deras barn äger fortfarande stället.) Auktion på lösöret hålls den 17 juni strax före midsommar och inbringar 2 485 kronor. Morfars häst går till mågen Georg Moström på Bräntland för 800 kronor. 1 ko löses in av Danielssons för 185:- kronor liksom 2 höns (för 3:75 kronor) och får alltså stanna på sin hemmagård. När allt är avyttrat och sålt flyttar mormor Lisa (och även Agnes och Signe) till Kvarnå till sin dotter och måg, Eva och Petrus, i en liten lägenhet på andra våningen som Petrus just ställt i ordning. Bouppteckningen efter morfar August upprättades av nämndeman Adolf Moström från Kvarnå.

Den 2 september dör mommas pappa, Enok Anton Lindberg. (Dagen innan, den 1 september hade Hitler med sin krigsmakt invaderat Polen och 2:a världskriget börjat.) Enok blev 83 år och 2 månader. Han hade de sista åren bott på ”fattiggården” ålderdomshemmet i Lillegård i Junsele, eftersom han var sjuk och inte kunde skötas hemma i Gulsele. Jordfästningen ägde rum på Junsele kyrkogård söndagen den 17 september efter gudstjänsten.

Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!